Kunst

Collectie kunst Gemeente Zaanstad

Restant

Gemeente Zaanstad heeft het voornemen kunstwerken in gemeentelijk bezit af te stoten. Gemeente Zaanstad heeft – maart 2021 – bijna 1.300 geregistreerde kunstvoorwerpen in beheer met een zekere cultuurhistorische waarde. De meeste van deze objecten zijn in de loop van de 20ste eeuw verworven door rechtsvoorgangers tijdens de BKR-periode (1956-1987). Naast aanschaf door de gemeenten zijn er ook werken door de Rijksoverheid aangeschaft en in beheer gegeven aan de toenmalige gemeenten en daarmee de Gemeente Zaanstad als rechtsopvolger.

Gemeente Zaanstad heeft het besluit genomen de kunstwerken af te stoten (ontzamelen). De collectie is geïnventariseerd en er is een selectie gemaakt voor overdracht aan het Zaans Museum (Kunstwacht - Zaanstad museum), die zo publiek toegankelijk blijft.

Op deze website is een overzicht te vinden van werken die niet zijn geselecteerd voor overdracht aan het Zaans Museum, maar waar Gemeente Zaanstad wel het voornemen bij heeft om tot afstoten over te gaan. In eerste instantie worden (nazaten) van kunstenaars in de gelegenheid gesteld om werken terug over te nemen. Een enkel werk kan bij getoonde interesse worden geschonken aan een museale instelling. Wat daarna resteert zal worden geveild of anderszins verkocht of in voorkomende gevallen worden vernietigd.

 

Makers en hun erfgenamen die belangstelling hebben, kunnen tot 1 januari 2022 een e-mail sturen naar [email protected]